Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal

 

Vastu võetud 24.05.2016 nr 17   Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

 

§ 1.  Riigieksamite vormid ja ajad 

 1. Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
    6) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. aprill 2017. a;
    7) eesti keel teise keelena (suuline) – 26.–28. aprill 2017. a;
    8) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2017. a;
    9) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 3.–5. mai, 8.–9. mai 2017. a;
   10) matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2017. a;

 2.  Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad teatatakse hiljemalt 25. maiks 2016. a Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

 

§ 3.  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
    1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 29. mai 2017. a;
    2) eesti keel teise keelena (suuline) – 29.–31. mai 2017. a;
    4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
    5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
    6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

 

§ 4.  Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 

 (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
    1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
    2) matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.

 

 (2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
    1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
    2) matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;
    3) ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a.