2016.-2017. õppeaasta eesmärgid

Eestvedamine ja juhtimine

·        Kogu kooli kollektiivi koostöö tulemuseks on kooli hea maine kujundamine ja hoidmine ning kooli võimekuse suurendamine, töötaja on kooli esindaja ja maine looja.

·         Kooli sisehindamise korra uuendamine.

Personalijuhtimine

·         Sihikindel personali  kvalifikatsiooni tõstmine.

Koostöö huvigruppidega

·         Õpetajate ja vanemate koostöö tugevdamine, avatud dialoogi pidamise toetamine.

·         Kontaktide arendamine ja pidamine partneritega.

Õppe- ja kasvatusprotsess

·         Põhikooli õpilasi arendamine õppekavavälise tegevuse kaudu.

·         Õpitulemuste parandamine gümnaasiumi tasemel. Õpilaste areng läbi osaluse ainekonkurssidel, olümpiaadidel, projektidel.

·         Õpilaste vigastuste ennetamine

Ressursside juhtimine

·         "Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õpilaste spordisaavutused“ veebi uuendamine ja operatiivne juhtimine.

·         Raamatukogu elektroonilise kataloogi koostamine.