2017.-2018. õppeaasta eesmärgid

Eestvedamine ja juhtimine

·        Kooli arengukava 2014- 2018 täitmise analüüs ning LVG arengukava 2019 - 2023

koostamine

Personalijuhtimine

·         Õpetajate digipädevuste parendamine.

Koostöö huvigruppidega

·         Kooli ja vanemate koostöö on juhitud, sh hoolekogu ja lastevanemate kooli kaudu.

Õppe- ja kasvatusprotsess

·         Õppe- ja kasvatustöös lähtuda uuenenud õpikäsitlusest.

Ressursside juhtimine 

·         Saavutatud omatulu tase on säilitatud ja suurendatud.