Õppekava toetava tegevuse töökorraldus 2021/2022.õ-a


Mis on keelekümblus?

Keelekümblus on õppevorm, mida rakendatakse Eestis riikliku programmina – eesti keele kui teise keele paremaks omandamiseks. Keelekümblusprogrammis õpitakse vähemalt 50% ainetest sihtkeeles (käesoleval juhul eesti keeles). Metoodika võimaldab lapsel omandada eesti keelt kõrgel tasemel, sealjuures kahjustamata tema emakeelt. Eesti keelt õpitakse seda aktiivselt kasutades, sh erinevaid aineid õppides. Keelekümbluse eesmärgiks on võrdselt head oskused nii emakeeles kui ka eesti keeles.

Keelekümbluse eesmärgid

 • eesti keele kõrge funktsionaalne oskus (lugemisel, kirjutamisel, rääkimisel, kuuldust arusaamisel);
 • vene keele valdamine eakohasel tasemel;
 • klassile vastav edasijõudmine muudes õppeainetes,näiteks matemaatikas;
 • eesti ja vene kultuuride mõistmine ning väärtustamine;
 • kolmanda keele hea oskus.

 

Keelekümblus on lõimitud aine- ja keeleõppe rakendamisega Eesti haridussüsteemis kaasa aidanud sellele, et põhikooli lõpetajatel on mitmekeelsete iseseisvate õppijatena avarad võimalused edasistes õpingutes ja tööturul ning nad väärtustavad oma etnilist identiteeti ja emakeelt.

Keelekümbluse põhimõtted

 • üks õpetaja – üks keel;
 • «rääkivad seinad»;
 • õpilased istuvad rühmades;
 • õpetaja ja õpilaste kõneaktiivsus 20/80;
 • aktiivõppemeetodite kasutamine.

VARANE KEELEKÜMBLUS

Varase täieliku keelekümbluse programmis õpetatakse alguses kõiki õppeaineid täielikult eesti keeles. Vene keele kui emakeele õppega alustatakse teisest klassist.  Vene keele osatähtsus õppekeelena suureneb järk-järgult, kuni moodustab 6. klassis 44%. Kuuendal õppeaastal toimub 44% õppest eesti ja 44% vene keeles, 12% õppest aga kolmandas keeles.

2021.- 2022. õppeaastal on Lasnamäe Vene  Gümnaasiumis 9 varase keelekümbluse klassi:

 1.c klass – klassijuhataja Julia Maruhh

 2.c klass – klassijuhataja Kris Kiipus

3.c klass – klassijuhataja Olga Koch 

 4.c klass – klassijuhataja Riina Korolkova

 5.c klass – klassijuhataja Küllike Reitsnik

 6.c klass – klassijuhataja Jekaterina Rozhkova

 7.c klass – klassijuhataja Julia Yatsenko

 8.c klass – klassijuhataja Edith Johanson

 9.c klass – klassijuhataja Maria Roganova

 Keelekümbluse koordinaator – Viktoria Mesilane (Viktoria.Mesilane@laveg.edu.ee)

 

Eestikeelsed ained varase keelekümbluse klassides:

Аine

1C

2C

3C

4C

5C

6C

7C

8C 9C

Vene keel

 

3

6

5

3

3

2

2 2

Kirjandus (eesti keeles)

 

 

 

 

2

2

2

2 2

Eesti keel

6

6

4

4

4

4

4

4 4

Võõrkeel

 

 

3

3

3

3

3

3 3

Loodusõpetus

2

1

1

2

2

3

2

   

Geograafia

 

 

 

 

 

 

1

2 2

Bioloogia

 

 

 

 

 

 

1

2 2

Keemia

 

 

 

 

 

 

 

2 2

Füüsika

 

 

 

 

 

 

 

2 2

Ajalugu

 

 

 

 

1

2

2

2 2

Inimeseõpetus

1

1

 

 

1

1

1

1  

Ühiskonnaõpetus

 

 

 

 

 

1

 

  2

Matemaatika

4

4

4

4

4

5

5

4 4

Muusika

2

2

2

2

1

1

1

1 1

Kunst

2

1

2/1

1

1

1

1

1 1

Tööõpetus

1

2

1/2

 

 

 

 

   

Käsitöö ja
kodundus

 

 

 

1

2

2

2

2 1

Tehnoloogiaõpetus

 

 

 

1

2

2

2

2 1

Kehaline kasvatus

2

3

2

3

3

2

2

2 2

Valikained

 

 

 

 

1 vk

 

1 vk

   

Kokku

20

23

25

25

28

30

31

32 32

 

Miks keelekümblus?

https://www.youtube.com/watch?v=NK86bpoF4lo&feature=youtu.be

 https://www.youtube.com/watch?v=JueCQ55aws0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=5hc_dzJhxRA&feature=youtu.be

 https://www.youtube.com/watch?v=X0ZiNRMajyU&feature=youtu.be

 Lisainfo keelekümbluse kohta - http://kke.innove.ee/

 

ÕTT (õppekava toetav tegevus) Lasnamäe Vene Gümnaasiumis

ÕTT rühm  on suunatud  1.- 5. klassi õpilastele tagamaks õppeedukust teises keeles õppimiseks. Osalemine ÕTT tundides on õpilastele tasuta.

 On arvestatud vajadust täiendavalt õpetada põhiaineid (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus), et tagada õppekavas esitatud nõuete täitmine.

Õppekava toetava tegevuse töökorraldus  2021/2022.õ-a

ÕTT keelekümblusklasside  NÄDALAPLAAN

1.c– 3 tundi (kõik ained vastavalt vajadusele), 2.c - 4.c klass -  1 tund (matemaatika, eesti keel, loodusõpetus - vastavalt vajadusele)

5.c klass – 1 tund matemaatikat (õp.O.Koch) ja 1 tund ajalugu (õp.K.Kiipus)

 

Klass

Kellaeg

Õpetaja

Ruum

Esmaspäev

1.C

5.tund

õp. Yulia Maruhh

204B

2.C

6.tund

õp. Kris Kiipus

207B

4.C

6.tund

õp. Riina Korolkov

205B

5.C

7.tund

õp. Olga Koch

208B

Teisipäev

1.C

5. tund

õp. Yulia Maruhh

204B

3.C

6. tund

õp. Olga Koch

208B

Kolmapäev

1.C

5. tund

õp. Yulia Maruhh

204B

Neljapäev

5.C

7. tund

õp. Kris Kiipus

314A

Mis on keelekümblus?

Keelekümblus on õppevorm, mida rakendatakse Eestis riikliku programmina – eesti keele kui teise keele paremaks omandamiseks. Keelekümblusprogrammis õpitakse vähemalt 50% ainetest sihtkeeles (käesoleval juhul eesti keeles). Metoodika võimaldab lapsel omandada eesti keelt kõrgel tasemel, sealjuures kahjustamata tema emakeelt. Eesti keelt õpitakse seda aktiivselt kasutades, sh erinevaid aineid õppides. Keelekümbluse eesmärgiks on võrdselt head oskused nii emakeeles kui ka eesti keeles.

Keelekümbluse eesmärgid

 • eesti keele kõrge funktsionaalne oskus (lugemisel, kirjutamisel, rääkimisel, kuuldust arusaamisel);
 • vene keele valdamine eakohasel tasemel;
 • klassile vastav edasijõudmine muudes õppeainetes,näiteks matemaatikas;
 • eesti ja vene kultuuride mõistmine ning väärtustamine;
 • kolmanda keele hea oskus.

 

Keelekümblus on lõimitud aine- ja keeleõppe rakendamisega Eesti haridussüsteemis kaasa aidanud sellele, et põhikooli lõpetajatel on mitmekeelsete iseseisvate õppijatena avarad võimalused edasistes õpingutes ja tööturul ning nad väärtustavad oma etnilist identiteeti ja emakeelt.

Keelekümbluse põhimõtted

 • üks õpetaja – üks keel;
 • «rääkivad seinad»;
 • õpilased istuvad rühmades;
 • õpetaja ja õpilaste kõneaktiivsus 20/80;
 • aktiivõppemeetodite kasutamine.

VARANE KEELEKÜMBLUS

Varase täieliku keelekümbluse programmis õpetatakse alguses kõiki õppeaineid täielikult eesti keeles. Vene keele kui emakeele õppega alustatakse teisest klassist.  Vene keele osatähtsus õppekeelena suureneb järk-järgult, kuni moodustab 6. klassis 44%. Kuuendal õppeaastal toimub 44% õppest eesti ja 44% vene keeles, 12% õppest aga kolmandas keeles.

2021.- 2022. õppeaastal on Lasnamäe Vene  Gümnaasiumis 9 varase keelekümbluse klassi:

 1.c klass – klassijuhataja Julia Maruhh

 2.c klass – klassijuhataja Kris Kiipus

3.c klass – klassijuhataja Olga Koch 

 4.c klass – klassijuhataja Riina Korolkova

 5.c klass – klassijuhataja Küllike Reitsnik

 6.c klass – klassijuhataja Jekaterina Rozhkova

 7.c klass – klassijuhataja Julia Yatsenko

 8.c klass – klassijuhataja Edith Johanson

 9.c klass – klassijuhataja Maria Roganova

 Keelekümbluse koordinaator – Viktoria Mesilane (Viktoria.Mesilane@laveg.edu.ee)

 

Eestikeelsed ained varase keelekümbluse klassides:

 

Miks keelekümblus?

https://www.youtube.com/watch?v=NK86bpoF4lo&feature=youtu.be

 https://www.youtube.com/watch?v=JueCQ55aws0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=5hc_dzJhxRA&feature=youtu.be

 https://www.youtube.com/watch?v=X0ZiNRMajyU&feature=youtu.be

 Lisainfo keelekümbluse kohta - http://kke.innove.ee/

 

ÕTT (õppekava toetav tegevus) Lasnamäe Vene Gümnaasiumis

ÕTT rühm  on suunatud  1.- 5. klassi õpilastele tagamaks õppeedukust teises keeles õppimiseks. Osalemine ÕTT tundides on õpilastele tasuta.

 On arvestatud vajadust täiendavalt õpetada põhiaineid (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus), et tagada õppekavas esitatud nõuete täitmine.

Õppekava toetava tegevuse töökorraldus  2021/2022.õ-a

ÕTT keelekümblusklasside  NÄDALAPLAAN

1.c– 3 tundi (kõik ained vastavalt vajadusele), 2.c - 4.c klass -  1 tund (matemaatika, eesti keel, loodusõpetus - vastavalt vajadusele)

5.c klass – 1 tund matemaatikat (õp.O.Koch) ja 1 tund ajalugu (õp.K.Kiipus)

 

Klass

Kellaeg

Õpetaja

Ruum

Esmaspäev

1.C

5.tund

õp. Yulia Maruhh

204B

2.C

6.tund

õp. Kris Kiipus

207B

4.C

6.tund

õp. Riina Korolkov

205B

5.C

7.tund

õp. Olga Koch

208B

Teisipäev

1.C

5. tund

õp. Yulia Maruhh

204B

3.C

6. tund

õp. Olga Koch

208B

Kolmapäev

1.C

5. tund

õp. Yulia Maruhh

204B

Neljapäev

5.C

7. tund

õp. Kris Kiipus

314A

Аine

1C

2C

3C

4C

5C

6C

7C

8C 9C

Vene keel

 

3

6

5

3

3

2

2 2

Kirjandus (eesti keeles)

 

 

 

 

2

2

2

2 2

Eesti keel

6

6

4

4

4

4

4

4 4

Võõrkeel

 

 

3

3

3

3

3

3 3

Loodusõpetus

2

1

1

2

2

3

2

   

Geograafia

 

 

 

 

 

 

1

2 2

Bioloogia

 

 

 

 

 

 

1

2 2

Keemia

 

 

 

 

 

 

 

2 2

Füüsika

 

 

 

 

 

 

 

2 2

Ajalugu

 

 

 

 

1

2

2

2 2

Inimeseõpetus

1

1

 

 

1

1

1

1  

Ühiskonnaõpetus

 

 

 

 

 

1

 

  2

Matemaatika

4

4

4

4

4

5

5

4 4

Muusika

2

2

2

2

1

1

1

1 1

Kunst

2

1

2/1

1

1

1

1

1 1

Tööõpetus

1

2

1/2

 

 

 

 

   

Käsitöö ja
kodundus

 

 

 

1

2

2

2

2 1

Tehnoloogiaõpetus

 

 

 

1

2

2

2

2 1

Kehaline kasvatus

2

3

2

3

3

2

2

2 2

Valikained

 

 

 

 

1 vk

 

1 vk

   

Kokku

20

23

25

25

28

30

31

32 32