Meie koolist

2019. -2020.õppeaasta eesmärgid


Eestvedamine ja strateegiline juhtimine

Tegevuskava 2019-2020 õa. koostamine.
LVG arengukava  2020 - 2023  kooskõlastamine, kinnitamine ja jälgimine.
Meeskonnatöö edasi arendamine.

Personalijuhtimine

Personali professionalse arengu planeerimine lähtuvalt kooli arengu vajadusest.
Õpetajate  digipädevuste arendamine.
Kvaliteedisüsteemi välja arendamine.

Koostöö huvigruppidega

Koostöö tõhustamine lastevanematega.
Koostöö partneritega arendamine.

Ressursside juhtimine

Omatulu teeninduse võimalust hoidmine ja täiendavate vahendite leidmine.

Õppe- ja  kasvatusprotsess

Õpiedukuse ja kvaliteedi tõstmine kaasaaja trende (Lak-, MÕK jt)  rakendamisel.
Hev-õpilaste toetamise tagamine

Eestvedamine ja strateegiline juhtimine

Tegevuskava 2019-2020 õa. koostamine.
LVG arengukava  2020 - 2023  kooskõlastamine, kinnitamine ja jälgimine.
Meeskonnatöö edasi arendamine.

Personalijuhtimine

Personali professionalse arengu planeerimine lähtuvalt kooli arengu vajadusest.
Õpetajate  digipädevuste arendamine.
Kvaliteedisüsteemi välja arendamine.

Koostöö huvigruppidega

Koostöö tõhustamine lastevanematega.
Koostöö partneritega arendamine.

Ressursside juhtimine

Omatulu teeninduse võimalust hoidmine ja täiendavate vahendite leidmine.

Õppe- ja  kasvatusprotsess

Õpiedukuse ja kvaliteedi tõstmine kaasaaja trende (Lak-, MÕK jt)  rakendamisel.
Hev-õpilaste toetamise tagamine