Õppekavaväline tegevus

Õppekavaväline tegevus

  • Kool võib korraldada õppekavaväliste tasuta ja tasuliste ringide, kursuste ja stuudiote ning pikapäevarühmade tegevust ja organiseerida üritusi.
  • Õppekavavälise tegevuse kulusid võib katta õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel. Hinnad kehtestatakse ametiasutuse juhataja käskkirjaga Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.
  • Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorra alusel.
Avaldatud 12.11.2023. Viimati muudetud 15.11.2023.