Ainevaldkondade ülesed valikkursused

Praktiline psühholoogia

Õppekeel: vene keel
Kursuse maht ja klass: 10. kl -1. kursus (35 tundi),  
                                         11. kl - 2. kursus (35 tundi)

 

Õppeaine kirjeldus: Kursuse käigus omandatakse valmidus mõista ning analüüsida enda ja teiste käitumist, toetudes põhilistele psühholoogilistele seaduspärasustele. Kursuse läbimisel kujuneb õpilastel arusaam psühholoogiast kui inimese tunnetust ja käitumist uurivast teadusest. Kursus toetab õpilaste kriitilise mõtlemise arengut ning enesemääratluse, sotsiaalse ja õpipädevuse kujunemist.

Lisainfolink opens on new page  Valikaine kursus. Praktiline psühholoogia 10.-11. klass

Несколько причин, выбрать курс “Практической психологии”:

  • Узнать, раскрыть себя, с помощью тех знаний, которые получишь на курсе.
  • Научиться анализировать свое и чужое поведение, исходя из основных психологических закономерностей.
  • Научиться управлять психологическими явлениями.
  • Развивать эмоциональный интеллект, который влияет на продуктивность, здоровье и отношения.

Intellektuaalse omandi kaitse

Õppekeel: eesti keel
Kursuse maht ja klass: 10.  - 12.kl   1. kursus (18 tundi + 17 tundi e-õpe)
Õppeaine kirjeldus: Kujundada eeldused intellektuaalse omandi õiguste, loometöö kaitsmise vajaduse ja võimaluste mõistmiseks kaasaegses globaliseeruvas maailmas.

Pärast kursuse läbimist õpilane

  • orienteerub intellektuaalomandi objektides, tunneb loometöö kaitsmise vajadust ja võimalusi;
  • oskab analüüsida intellektuaalomandi objekte ja valida loometöö tulemusena valminud objekti iseärasustest lähtuv sobivaim kaitseviis;
  • suudab analüüsida ja vältida teiste isikute loodud teoste jt intellektuaalomandi objektide kasutamisega seotud õigusrikkumisi.                   

Küberkaitse 

Õppekeel: eesti keel
Kursuse maht ja klass: 10.  - 12.kl   1. kursus (35 tundi)

 

Õppeaine kirjeldus: Valikõppeaine „Küberkaitse“ eesmärk on panna alus turvalise küberkeskkonna põhimõtete mõistmisele, kujundada õpilaste turvateadlikkust ning valmisolekut vajadusel toetada kogukondliku küberturvalisuse teadlikkuse tõstmist.

Pärast kursuse läbimist õpilane on omandanud esmased oskused koduse IT-võrgu ja laiatarbeseadmete turvalisuse tagamiseks ning kaitsmiseks enamlevinud küberturbeintsidentide eest.

Õpilane oskab omandatud teadmisi ja oskusi rakendada tulevase eriala valikul.

Описание предмета: На курсе изучаются природа и дисциплины киберзащиты, принципы безопасной киберсреды, которые закрепляются на практических занятиях.

По окончании курса  ученик приобретает базовые навыки обеспечения безопасности домашней ИТ-сети и потребительских устройств, а также защиты от наиболее распространенных инцидентов кибербезопасности.

Ученик сможет применить полученные знания и навыки при выборе будущей специальности.

Avaldatud 24.03.2021. Viimati muudetud 25.10.2023.