Humanitaarainete valikkursused

Kõne ja väitlus  

Õppekeel: vene keel
Kursuse maht ja klass:10. kl  - 1. kursus (35 tundi), 11. kl  - 2, 3 kursus (70 tundi)

Краткое описание предмета: Программа по курсу  «Kõne ja väitlus»  дает учащимся инструмент, способный помочь в усвоении знаний по другим предметам, т.к. риторика в данном случае выступает как технология познания: постижения чужой мысли, чужого опыта, а также рождения своей мысли, своего знания, понимания сильных и слабых сторон своей речемыслительной деятельности.

Программа по курсу «Kõne ja väitlus»  относится к инновационным программам и направлена на развитие коммуникативных, речемыслительных способностей учащихся  при использовании информационно – коммуникационных технологий при подготовке их  к выступлениям, защите проектов, презентаций, дебатам и дискуссиям, а также в телекоммуникационном общении.

Программа рассчитана на обучение риторической деятельности, поэтому важно помочь ученику овладеть комплексом умений, составляющих основу коммуникации, позволяющих ему более полно и точно выразить себя в слове, нести ответственность за сказанное.

Дополнительная информация по курсу «Kõne ja väitlus» по ссылкеlink opens on new page.

Kõne ja väitlus 

Õppekeel: eesti keel
Kursuse maht ja klass: 12.klass - 1 kursus (35 tundi, millest 21 tundi loenguvormis ja 14 tundi seminarõpet)

Õppeaine kirjeldus: Kõne kui suhtlusolukord. Kõne veenvuse tegurid. Argumenteerimine. Kõne koostamine, esitamine. Kõne kuulamine ja kõnele reageerimine. Repliik ja küsimuste esitamine. Kõne kuulamine ja kõnele reageerimine. Väitlemine. Väitluse olemus. Jaatav ja eitav kaasus. Kaasuse ülesehitus: teema, tuumsõnad, definitsioon, kriteerium, argumentatsiooni struktuur, tõestusmaterjal.

Tulemus: Õpilane suudab riigieksamil sooritada suulist osa (monoloog, dialoog, väitlus) paremini sooritada.

Draamaõpe

Õppekeel:vene keel
Kursuse maht ja klass: 10. kl  - 1. kursus (35 tundi), 11. kl  - 2., 3. kursused (70 tundi)

Краткое описание предмета: Обучение по программе  курса ««Draamaõpe»» способствует развитию многих необходимых в жизни навыков, ориентаций в выборе будущей профессии.

В программу входят три курса:ознакомительный теоретический и два практических, существующие нераздельно. Так, многие темы теоретического курса, усвоенные в лекционной форме, подтверждаются практически - на этюдах, в театральных играх, конкурсах актёрского мастерства и постановках спектаклей.

Обязательное сбалансированное сочетание творческого изучения истории театра, специфики театральных профессий, теории культуры с практическими занятиями по актерскому мастерству, сценической речи и движению дает эффективный воспитательный результат.

Дополнительная информация по курсу Draamaõpe по ссылкеlink opens on new page.

Eesti ametikeel

Õppekeel: eesti keel
Kursuse maht ja klass: 11. kl  - 1. kursus (35 tundi), 12. kl - 2. kursus (35 tundi)

Õppeaine kirjeldus: Käsitleme erinevaid tekstitüüpe ja stiili erinevusi tekstide koostamisel. Võrdleme teemast ning eesmärgist sõltuvalt erinevaid suulisi ja kirjalikke tekste.

Õpilased koostavad eri tüüpi tekste, arutlevad erinevate teemade üle, loovad seoseid ja teevad järeldusi, põhjendavad ning argumenteerivad oma seisukohti.

Käsitleme erinevaid ametialaseid tekste, audio- ja videomaterjale, millele õpilased saavad anda oma hinnangu. Väärtustame erinevate ametite kutse-eetikat.

Lisainfolink opens on new page  Valikaine kursus. Eesti ametikeel 11.-12. klass

Avaldatud 24.03.2021. Viimati muudetud 24.03.2021.