LISA 2

Lasnamäe Vene Gümnaasiumisse vastuvõtmisel esitatavad dokumendid

 1. Esitatavad dokumendid 1. klassi õppima asumisel:
  1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  2. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (ei tule esitada digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);
  3. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  4. koolivalmiduskaart selle olemasolul.
  5. fotofail .jpg vormingus.
 2. Esitavad dokumendid 10. klassi õppima asumisel:
  1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (ei tule esitada digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);
  3. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  4. õpilaskandidaadi põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri
  5. fotofail .jpg vormingus.
 3. Esitatavad dokumendid üleminekuklassi (2. -9.klassi ja 11. -12.klassi) õppima asumisel:
  1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (ei tule esitada täisealise õpilase poolt digitaalallkirjaga kinnitanud taotluse esitamise korral) ;
  2. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (ei tule esitada digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);
  3. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  4. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist;
  5. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või põhikooli lõputunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  6. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või põhikooli lõputunnistus või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.
  7. fotofail .jpg vormingus.
Avaldatud 10.03.2020. Viimati muudetud 10.03.2020.