LISA 3

Õpilase 10. klassi astumisel sooritatava tasemetesti sisu ja sooritamine

  1. Tasemetest sooritatakse Lasnamäe Vene Gümnaasiumi direktori määratud vastuvõtukomisjoni liikmete juuresolekul.
  2. Tasemetesti sooritamiseks on aega  kuni 60 minutit.

Tasemetesti osatestide teemad

Eesti keele teise keelena:

  1. "Mina ja teised" – võimed; inimestevahelised suhted; virtuaalne suhtlemine;
  2. "Kodu ja lähiümbrus" – kodu ja lähiümbruse korrashoid; käitumine koduümbruses ja looduses, keskkonnasäästlikkus, turvalisus; peretraditsioonid;
  3. "Eesti" – Eesti geograafiline kaart; haldusjaotus; looduskaitse; Eesti vaatamisväärsused;
  4. "Riigid ja nende kultuur" – maailmajaod, maailma riigid, nende looduslik ja kultuuriline eripära, looduskaunid kohad, loodusnähtused;
  5. "Igapäevaelu. Õppimine ja töö" – tervislik eluviis; raha; hädaolukorrad; arstiabi; edasiõppimine; õpilasvahetus; huvirühmad koolis; meedia ja reklaam;
  6. "Vaba aeg" – ettevalmistus reisiks ja reisimise viisid; reisid teistesse maadesse; vaba aja veetmise viisid.

Matemaatika

Geomeetria

Definitsioon, teoreem, eeldus, väide, tõestus. Hulknurgad (kolmnurk, rööpkülik, trapets, korrapärane hulknurk), nende ümbermõõt ja pindala. Ring ja ringjoon. Kesknurk. Piirdenurk, Thalese teoreem. Ringjoone puutuja. Kolmnurga ning korrapärase hulknurga sise- ja ümberringjoon. Sirgete paralleelsuse tunnused. Kolmnurga ja trapetsi kesklõik. Kolmnurga mediaan ja raskuskese. Kolmnurkade sarnasuse tunnused. Hulknurkade sarnasus. Maa-alade plaanistamine. Pythagorase teoreem. Teravnurga trigonomeetrilised funktsioonid. Ruumilised kujundid (püströöptahukas, püstprisma, püramiid, silinder, koonus, kera), nende pindala ja ruumala.

Protsent

Protsendi mõiste ja osa leidmine tervikust (kordavalt). Promilli mõiste. Terviku leidmine protsendi järgi. Jagatise väljendamine protsentides. Protsendipunkt. Kasvamise ja kahanemise väljendamine protsentides. Protsentides muutuse eristamine muutusest protsendipunktides. Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks.

Algebra

Üksliige ja hulkliige. Tehted üksliikmete ja hulkliikmetega. 10 Ruutude vahe, summa ruudu ja vahe ruudu valemid. Võrrandi põhiomadused. Lineaarvõrrand. Lineaarvõrrandisüsteem. Täielik ja mittetäielik ruutvõrrand. Võrdekujuline võrrand. Võrdeline jaotamine. Arvutiprogrammide kasutamine võrrandite ja lineaarvõrrandisüsteemide lahendamisel. Algebraline murd. Tehted algebraliste murdudega. Tekstülesannete lahendamine võrrandite ja võrrandisüsteemide abil.

Avaldatud 10.03.2020. Viimati muudetud 10.03.2020.