Õppe korraldamine alates 16.märtsist 2020

Loomise kuupäev 15.03.2020

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lg 3 ja § 45 lg 2 alusel ning tulenevalt direktori ülesandest anda kooli tegevuse korraldamiseks käskkirju ja Vabariigi Valitsuse poolt Eesti Vabariigis eriolukorra väljakuulutamisega seatud piirangutest COVID-19 haiguse levitamise tõkestamise vajadusest ning kooli ülesandest tagada õpilaste tervise kaitse

1.           Alates 16. märtsist 2020 korraldatakse Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppetööd distantsõppes väljapool koolihoonet e-õppe teel

2.           Õppekavavälist tegevust koolis ei toimu.

 

3.           Õpetajatel:

3.1         on tarvis koolist koju võtta õppetöö korraldamiseks vajalikud asjad ja isiklikud asjad garderoobist. Kool on õpetajatele avatud 13.03 kuni 21.00-ni, 14.03 ja 15.03 alates 10.00 kuni 17.00.

3.2 tuleb korraldada õppematerjalide ettevalmistamine ja õppeülesannete andmine veebipõhiselt arvestades kooli õppekava ja õpilaste nädalakoormust.

3.3 tuleb tagada õppeülesannete ja juhendmaterjalide üleslaadimine e-kooli või mõnes muus  e-õppe keskkonnas.

4.           Klassijuhatajatel edastada lapsevanematele info distantsõppe korraldamise kohta e-kooli või mõne muu e- keskkonna kaudu ja meili teel.

 

5.           Töötajate töökorraldus:

5.1         Tööaeg personalil vastavalt kehtivale tunniplaanile.

5.2         Plaaniväline puhkus pole aktsepteeritav eriolukorra ajal.

5.3 Personal töötab distantselt (koolitöötajad, õpetajad). Õpetaja haigestumisel  ei saa õpetaja täita oma töökohustusi, ta peab viivitamatult sellest teatama ettenähtud korras, st saatma info e-posti irina.kotik@laveg.edu.ee  ja  julia.golovko@laveg.edu.ee

5.4 Lisainfo saamiseks pöörduda   kooli  üldtelefonile: 632 7858, 53977414, 53045049 (9.00- 16.00)

5.5 Info liikumine toimub e-kooli ja e-posti kaudu. NB! Kontaktisikuks õpilastele ja vanematele on iga klassi klassijuhataja.

5.6 Tehnilise toe eest vastutavad IT spetsialistid: Ljubov Fedotova (ljubov.fedotova@gmail.com ), Vladimir Volotšajev (vladimir.volotsajev@gmail.com) ja Dmitri Vavilov (dmitri.vavilov@laveg.edu.ee ). Pöörduda spetsialistide poole tööpäeva jooksul kuni kella 16.00-ni.

5.7 Tugisüsteemi poolt pakutavad tegevused peatatakse ning vajadusel pöörduda spetsialisti poole e-kirjaga Tatjana Šatškova´le tatjana.satskova@laveg.edu.ee või helistades telefonil 5237692 kuni kella 16.00

5.8 Personal on kohustatud e-posti kontrollima vähemalt 3 korda päeva jooksul: kl 8.30, kl 12.00 ja 15.30.

5.9         Õppealajuhatajad tagavad õppetöö korralduse arvestades õpetajate ja õpilaste digipädevusi ning õppetöö kvaliteedi;

5.10      Õpetajad täidavad oma töölepingus ja ametijuhendis kokku lepitud tööülesandeid arvestades distantsõppega seotud iseärasusi.

 

6. Õppetöö  korraldamine seoses üleminekuga e-õppele

6.1         Õppeprotsess on suunatud funktsionaalse lugemise oskuse arendamisele.

6.2         1.-3. klassid saavad ülesanded vene ja eesti keeles ilukirjandustekstide kujul, matemaatikas tekstülesannete kujul.

6.3         2., 3. ja 4. kooliaste – ainealased ülesanded vastavalt koolis kehtivale tunniplaanile.

6.4         Ülesanded järgmiseks õppepäevaks peavad olema e-koolis kuni  kella18.00-ni.

6.5         Õpetaja on kohustatud märkima e-koolis hindelisi ülesandeid.

6.6         Vähemalt 1 kord nädalas peab õpetaja andma õpilastele tagasisidet täidetud ülesannete kohta.

6.7         Antud perioodi jooksul peab õpetaja planeerima ja korraldama hindelisi töid ja märkima neid e-kooli.

 

7.           Distantsete ülesannete vormistamine e-koolis

7.1         Õpetaja kannab e-kooli tunni teema vastavalt tunniplaanile märkmega “e-õpe

7.2         Tunniteema põhine ülesanne lisatakse kodustesse ülesannetesse üksikasjaliku kirjeldusega.

7.3         E-ülesannete planeerimisel arvestada mõistliku mahuga. Võimalusel kasutada kontrollitud videomaterjale ning teisi infotehnoloogilisi võimalusi. Referaatide tegemine pole aktsepteeritav.

7.4         Loovtööde ja uurimistööde kirjutamine toimub vastavalt eelnevatele kokkulepetele õpetaja ja õpilase vahel.

7.5         Lisaks e-õppe ülesannetele koduseid ülesandeid ei anta.

 

8. Õppuritel on soovitus viibida kodus. Lapsevanematel jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

9. Hariduskorralduse muudatus kehtib kuni olukorra muutumiseni.

 

 

Viimati muudetud 15.03.2020.