Lasnamäe Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Vastuvõtukordlink opens on new pageVastuvõtukord">

 

KINNITATUD

Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga

LISA 3

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Üldsätted

 1. Õpilase vastuvõtmise otsustab Lasnamäe Vene Gümnaasiumi direktor vastavalt põhikooli-  ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja  teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 "Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord", Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2011 määruse nr 132 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord" ja Lasnamäe Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale.
 2. Käesoleva korraga sätestatakse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord õppima asumiseks Lasnamäe Vene Gümnaasiumi põhikooli- ja gümnaasiumiastmel.
 3. Lasnamäe Vene Gümnaasiumi tagab õppimisvõimalused koolikohustuslikule õpilasele juhindudes seadusandlusest.
 4. Soovi õpilase Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppima asumiseks avaldab õpilase vanem või eestkostja (edaspidi vanem) või täisealine õpilane.

Vastuvõtt 1. klassi

 1. Õpilane võetakse 1. klassi vastu vastavalt Tallinna linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrusele "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kordlink opens on new page".
 2. Tallinna Haridusameti poolt koolikoha Lasnamäe Vene Gümnaasiumisse määramisest teavitatud vanem teatab koolile hiljemalt 10. juuniks koolikoha vastuvõtmisest või loobumisest e-kooli kaudu või vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 3. Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem koolile kirjaliku taotluse koos haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruses nr 43 "Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord" loetletud dokumentidega (Lisa 2). Taotluse vorm (Lisa 1) on kättesaadav kodulehel.
 4. Alates 11. juunist algab 1. klassi vabanenud õppekohtade komplekteerimine kooli esitatud taotluste laekumise ajalise järjekorra alusel. Taotluse vorm (Lisa 1) on kättesaadav kooli kodulehel laveg.edu.eelink opens on new page.
 5. Esimeste klasside komplekteerimine toimub vestluse alusel tugispetsialistidega (logopeed, psühholoog ja eripedagoog).
 6. Taotlus ja dokumendid võetakse vastu Lasnamäe Vene Gümnaasiumis või saadetuna digiallkirjastatult kooli e-posti aadressile laveg@laveg.edu.ee.link opens on new page

Vastuvõtt 2.-9. klassi tavaklassidesse

 1. Lasnamäe Vene Gümnaasiumi põhikooli  võetakse õpilaseks vastu vabade kohtade olemasolul kõiki selleks soovi avaldavaid koolikohustuslikke isikuid, kellele see kool on elukohajärgne kool. Vabade kohtade olemasolul kooli võetakse vastu ka teised isikud.
 2. Õpilase 2. - 9. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem koolile kirjaliku taotluse koos haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruses nr 43 "Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord" loetletud dokumentidega (Lisa 2). Taotluse vorm (Lisa 1) on kättesaadav kooli kantseleis ja kodulehel.
 3. Taotlus ja dokumendid võetakse vastu Lasnamäe Vene Gümnaasiumi kantseleis või digiallkirjastatult kooli ametlikule e-posti aadressile laveg@laveg.edu.eelink opens on new page.

Vastuvõtt 2.-9. klassi keelekümblusklassidesse.

 1. Keelekümblusklassi astuda soovijad läbivad vestluse üldise eesti keele taseme väljaselgitamiseks vastava klassi ainekava  raames.
 2. Vestlust viivad läbi keelekümblusklasside õppealajuhataja ja aineõpetaja.
 3. Vestluse teemadeks vastavalt klassile võivad olla: "mina ja teised"; "igapäevaelu"; "õppimine ja kool"; "vaba aeg"; "kodu ja lähiümbrus".

Vastuvõtt 10. klassi

 1. Õpilase 10. klassi vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või välisriigi õppeasutuse vastava haridustaseme omandanud õpilase vanem.
 2. Õpilase 10. klassi astumiseks esitab vanem kirjaliku taotluse koos haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruses nr 43 "Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord" loetletud dokumentidega (Lisa 2). Taotluse vorm (Lisa 1) on kättesaadav kodulehel.
 3. Taotlus ja dokumendid võetakse vastu Lasnamäe Vene Gümnaasiumi kantseleis või saadetuna digiallkirjastatult kooli ametlikule e-posti aadressile laveg@laveg.edu.eelink opens on new page.
 4. Õpilane võetakse 10. klassi vastu 9. klassi klassitunnistuse, põhikooli lõputunnistuse, eksamihinnete ja vestluse alusel.
 5. Gümnaasiumi ei võeta õpilast, kellel olid 9. klassi õpingute jooksul mitterahuldavad trimestri/veerandihinded.
 6. Sisseastumisel eelistatakse sisseastujat, kelle põhikooli lõputunnistuse ja eksamite hinded on kõrgemad.
 7. Põhikooli lõputunnistuse hinnete ja eksamihinnete põhjal moodustub pingerida.
 8. Vestluse eesmärk on selgitada välja õpilaskandidaadi õpimotivatsiooni, valikainete valiku põhimõtteid, suhtlemisoskust  ning tutvustada kooli kodukorda ja hindamisjuhendit.
 9. Vestlus toimub eesti keeles.
 10. Kõik sisseastujad, kellel puudub eesti keele B1 tase on kohustatud läbima tasemetesti eesti keeles.
 11. Kõik sisseastujad, kellel matemaatika lõpueksami hinne on madalam kui "hea" on kohustatud läbima tasemetesti matemaatikas.
 12. Kõik sisseastujad, kes on lõpetanud põhikooli mitte Lasnamäe Vene Gümnaasiumis, on kohustatud läbima tasemetesti matemaatikas ja eesti keeles taseme väljaselgitamiseks
 13. Info gümnaasiumisse vastuvõtust ja tasemetestidest on kättesaadav kooli koduleheküljelt alates 1.märtsist.
 14. Tasemetesti koostavad kooli aineühenduste esindajad, ülesanded lähtuvad matemaatika, eesti keele riiklikust õppekavast ning vastavad raskustasemelt põhikooli õpitulemustele ja üldpädevustele(Lisa 3).
 15. Tasemetesti hindab direktori määratud vastuvõtukomisjon.
 16. Õpilaskandidaatide tasemeteste säilitatakse uue õppeaasta alguseni ning igal kandidaadil on õigus oma tööga tutvuda tasemetesti säilitamise aja vältel.
 17. Lasnamäe Vene Gümnaasiumi 10. klassi ei võeta vastu õpilast, kelle tasemetesti tulemus on mitterahuldav.
 18. Sisseastujaid teavitatakse vastuvõtu komisjoni otsusest e-posti teel pärast testi sooritamist ja vestlusvooru lõppemist.
 19. Täiendavast vastuvõtust vabadele kohtadele teavitatakse kooli kodulehel.

Vastuvõtt 11. -12.klassi

 1. Lasnamäe Vene Gümnaasiumi 11. –12. klassi võetakse õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul.
 2. Õpilase 11. -12. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem või täisealine õpilane kirjaliku taotluse koos haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruses nr 43 "Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord" loetletud dokumentidega (Lisa 3). Taotluse vorm (Lisa 2) on kättesaadav kooli kodulehel.
 3. Taotlus ja dokumendid võetakse vastu Lasnamäe Vene Gümnaasiumis või saadetuna digiallkirjastatult kooli ametlikule e-posti aadressile laveg@laveg.edu.eelink opens on new page
 4. Õpilane võetakse Lasnamäe Vene Gümnaasiumi 11.-12. klassi vastu põhikooli lõputunnistuse, klassitunnistuse, õpilasraamatu väljavõtte ja vestluse tulemuse alusel.
 5. Vestluse eesmärk on selgitada välja õpilaskandidaadi õpimotivatsiooni, valikainete valiku põhimõtteid ning tutvustada kooli kodukorda ja hindamisjuhendit.
 6. Lasnamäe Vene Gümnaasiumi 11. -12. klassi ei võeta vastu õpilast, kes on eelnevalt kustutatud teise õppeasutuse gümnaasiumiõpilaste nimekirjast nõrga õppeedukuse või kodukorra rikkumise tõttu või kellel esinevad negatiivsed kursusehinded.
Avaldatud 19.06.2018. Viimati muudetud 15.11.2023.